top of page

HISTORIEK

’t Pasrel heeft als OOOC in de loop der jaren een belangrijke plaats verworven binnen het jeugdzorglandschap in de regio Brussel en Vlaams-Brabant. Zo beschikken we momenteel over drie huizen met een totale opvangcapaciteit van 38 modules diagnostiek en 25 modules verblijf in functie van diagnostiek. Deze groei verliep geleidelijk waarbij we telkens inspeelden op nieuwe noden in de regio.

In 1994 startte ’t Pasrel met een eerste huis in Schaarbeek. Begin 2000 volgde de oprichting van een tweede centrum te Vilvoorde. Tot slot werd in september 2009, op dringende vraag van verschillende overheden en de doorverwijzers, gestart met de werking van een derde centrum specifiek bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 10 jaar. Sinds 2019 profileert ons huis in Schaarbeek als crisiswerking waar jongeren kortdurend worden begeleid.   

Historiek
Visie & missie

aANBOD

Diagnostiek (ambulant) en verblijf in functie van diagnostiek (residentieel) 

Als onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum wil ’t Pasrel voor minderjarigen en hun gezin/context een lastige situatie mee helpen uitklaren en een voorstel formuleren over hoe met die situatie zinvol kan omgegaan worden, met aandacht voor eventuele verdere hulpverlening. We begeleiden zowel ambulant als residentieel, en opteren ervoor om soepel tussen deze werkvormen te kunnen switchen als dit in het belang van de jongere is. Een begeleiding duurt ongeveer 4 maanden. 

’t Pasrel formuleert een voorstel voor hulpverlening. Het voorstel is het resultaat van een continu en dynamisch proces, gebaseerd op handelingsgerichte diagnostiek. De hypothesen omtrent de (gezins)problematiek worden voortdurend - van bij aanvang en gedurende het verdere verloop van de begeleiding - geformuleerd, getoetst en aangepast indien nodig. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de minderjarige en diens context. We zoeken hoe er voor de minderjarige en het gezin een ‘overgang’ kan gerealiseerd worden, een weg van een problematische opvoedingssituatie naar een situatie waar hoop op verbetering kan ontstaan.

 

De doelstelling van de hulpverlening is een aanzet geven tot verandering, tot een andere aanpak, tot een gewijzigde omgang binnen het gezin. Dit wil zeggen dat ’t Pasrel nieuwe inzichten probeert te creëren, zodat cliënten op termijn vanuit nieuwe inzichten leren handelen.

Crisisverblijf met -begeleiding

Kinderen en jongeren komen bij ons terecht omdat zij tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Er wordt door de school, het CLB, de consulent van een gemandateerde voorziening (OCJ/VK), de consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank of anderen contact opgenomen met het Crisismeldpunt Brussel of Vlaams-Brabant. Het Crisismeldpunt zoekt een plaats waar de jongere terecht kan. Zij verwijzen de jongere en diens context door naar ’t Pasrel Schaarbeek. 
 
Het doel van een crisisbegeleiding is dat de jongere opnieuw in zijn eigen context kan verblijven (bij de ouders, familie of anderen). Er wordt een overzicht gemaakt van de krachten en de bezorgdheden van het gezin. We gaan met z’n allen op zoek naar wat er kan veranderen opdat de jongere terug naar zijn context kan gaan. Samen met de jongere en diens context wordt een aanzet gegeven tot het opstellen van een afspraken- of veiligheidsplan, om het samenleven te verbeteren. Stap voor stap proberen we een veranderingsproces op gang te brengen. We betrekken zoveel als mogelijk het ruimer netwerk, om de jongere en de andere gezinsleden te ondersteunen. 
 
Een crisisverblijf met -begeleiding duurt gemiddeld tot acht weken. In de eerste weken verblijft de jongere meestal in ’t Pasrel en proberen we de bezoeken aan huis of aan de context stapsgewijs op te bouwen. De bedoeling is dat de jongere na vier weken verblijf in ’t Pasrel opnieuw voltijds in zijn eigen context kan verblijven. Daarna rest er nog gemiddeld een periode van vier weken waarin de jongere in zijn eigen context verblijft, en de begeleider aan huis (ambulant) de begeleiding verder zet. Zo kan er geëvalueerd worden hoe het samenleven verloopt en kan het veiligheids- of afsprakenplan bijgestuurd worden. 

Op het einde van de crisisbegeleiding vindt er een eindgesprek plaats. De jongere, de ouders, belangrijke steunfiguren, de aanmelder en ’t Pasrel zijn hierop aanwezig. Tijdens het eindgesprek wordt de begeleiding met het veiligheids- en afsprakenplan overlopen en geeft ’t Pasrel mogelijks een voorstel tot vervolghulpverlening. Het veiligheids- of afsprakenplan wordt na dit eindgesprek bezorgd aan de jongere, de ouders en de aanmelder. 
 

Pedagogisch concept

Een gedetailleerde uitleg over onze manier van werken, vindt u hier.

De aandacht voor continue verbetering en kwaliteitszorg wordt beschreven in ons jaarverslag. Hier kan u het meest recente kwaliteitsverslag vinden. 't Pasrel kan rekenen op een 50-tal collega's die samenwerken om onze missie te verwezenlijken. De structuur van onze organisatie kan u vinden in ons organigram

Pedagogisch concept
DOORVERWIJZERS

Doorverwijzers

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).  Ouders, kinderen, leerkrachten en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Het CLB werkt vraag gestuurd: op vraag van de ouders of van de school. Een ouder kan altijd zelf om begeleiding vragen. Lees hier meer. 

​​​

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Het OCJ onderzoekt of het in verontrustende situaties noodzakelijk is om van vanuit de overheid hulp op te starten of verder te zetten (maatschappelijke noodzaak). Het OCJ kan beslissen om in te grijpen in de hulpverlening en indien nodig doorverwijzen naar de gerechtelijke jeugdhulp. Wanneer het OCJ besluit dat hulpverlening niet maatschappelijk noodzakelijk is, eindigt meteen ook zijn bevoegdheid. Voor meer informatie kan je hier terecht.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) worden gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het VK onderzoekt of het in een verontrustende situatie nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten. Hierbij wordt gesproken over maatschappelijke noodzaak. Er wordt van maatschappelijke noodzaak gesproken als de samenleving het nodig vindt om tussenbeide te komen, bv. als de hulpverlening niet goed loopt omdat een jongere of zijn ouders niet meer willen of kunnen meewerken. Voor meer informatie kan je hier terecht.

Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand

Gerechtelijke hulpverlening is jeugdhulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. Deze bepaalt welke hulpverlening aangewezen is en hoelang deze zal duren. Hij wordt daarin bijgestaan door de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand.

Men komt in de gedwongen hulpverlening terecht wanneer:

  • een minderjarige de wet overtreden heeft (strafbare feiten);

  • een minderjarige zich in een verontrustende leefsituatie bevindt én hulp op vrijwillige basis niet mogelijk is. De minderjarige kan dus te maken krijgen met gedwongen hulpverlening als hij geen strafbare feiten heeft gepleegd;

  • er zich een acute crisissituatie voordoet waarbij meteen moet worden ingegrepen. Dan treft de jeugdrechtbank hoogdringende maatregelen. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is.

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen en waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering. De CKG's bieden pedagogische begeleiding; ze worden erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en ze richten ons op gezinnen die aanvoelen dat de algemene adviezen die ze vinden niet volstaan om een probleem in de opvoeding op te lossen, maar waar de problemen ook nog niet van die aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen opgelost of verbeterd worden. Heel wat hulpaanbod zoals thuisbegeleiding, ambulante trainingen, ambulante en korte opvang kan door het CKG zelf ingeschakeld worden. Enkel voor residentiële opvang (lange duur) moet er ook een derde instantie (de intersectorale toegangspoort) zijn goedkeuring geven.

Voor meer informatie kan je terecht op www.ckg.be

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Het CAW behandelt elke vraag of bezorgdheid rond welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen... Problemen in het gezin, familie of de ruimere sociale omgeving… Het CAW helpt ook slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Het CAW probeert eerst de hulpvraag en de situatie te verhelderen. Vervolgens kunnen ze advies en informatie of kortdurende hulp geven (helpen bij administratie of andere praktische zaken, een aantal gesprekken om een knoop te ontwarren, ...). Indien nodig wijzen ze de weg naar andere diensten in het CAW of naar andere organisaties.

Voor meer informatie kan je terecht op www.caw.be

Voor meer informatie over het jeugdhulplandschap kan je terecht op jeugdhulp.be en Opgroeien

bottom of page