Schaarbeek_Tuin 1.JPG
Over ons

HISTORIEK

’t Pasrel heeft als OOOC in de loop der jaren een belangrijke plaats verworven binnen het jeugdzorglandschap in de regio Brussel en Vlaams-Brabant. Zo beschikken we momenteel over drie huizen met een totale opvangcapaciteit van 38 modules diagnostiek en 25 modules verblijf in functie van diagnostiek. Deze groei verliep geleidelijk waarbij we telkens inspeelden op nieuwe noden in de regio.

In 1994 startte ’t Pasrel met een eerste huis in Schaarbeek. Begin 2000 volgde de oprichting van een tweede centrum te Vilvoorde. Tot slot werd in september 2009, op dringende vraag van verschillende overheden en de doorverwijzers, gestart met de werking van een derde centrum specifiek bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 10 jaar. Sinds 2019 profileert ons huis in Schaarbeek als crisiswerking waar jongeren kortdurend worden begeleid.   

 
 

Visie & Missie

’t Pasrel wil voor minderjarigen en hun gezinnen de situatie mee helpen uitklaren en een advies formuleren voor eventueel verdere hulpverlening. Het advies is het resultaat van een continu en dynamisch proces. De hypothesen omtrent de (gezins)problematiek worden voortdurend, van bij aanvang en gedurende het verdere verloop van de begeleiding, geformuleerd, getoetst en eventueel aangepast of veranderd. Dit gebeurt in de mate van het mogelijke steeds in samenspraak met de minderjarige en zijn context. De doelstelling van de hulpverlening is een aanzet geven tot verandering. We vinden een basishouding van respect en van open communicatie daarbij belangrijk, zowel naar onze cliënten en verwijzers als naar onze medewerkers.

 

Een belangrijk uitgangspunt is dat we zowel ouders als jongeren zien als handelingsbekwame mensen. Dit betekent dat we jongeren ernstig nemen en stilstaan bij hun kijk en hun beleving van de aanmeldingsreden. Bovendien gaan we er ook vanuit dat ze zelf hun beslissingen nemen en hun keuzes maken en dus de volle verantwoordelijkheid dragen voor hun gedrag. Een logisch gevolg hiervan is dat we werken met een ‘open deur’ en niet met dwang.

 

We werken vanuit de systeem- en communicatietheorie, maar staan ook open voor andere invalshoeken; bijvoorbeeld belevingsonderzoeken die vanuit een psychodynamisch kader gebeuren, belonen van positief gedrag bij kleinere kinderen…. We zullen steeds blijven zoeken hoe andere theorieën een meerwaarde kunnen betekenen.

 

We vinden het zeer belangrijk dat jongeren leren dat er uitwegen zijn in moeilijke situaties. Tenslotte wensen we een signaalfunctie op te nemen naar hogere instanties betreffende sociaal-maatschappelijke noden op het vlak van hulpverlening binnen onze regio.  Lees hier onze missie en visie tekst.

 

De aandacht voor continue verbetering en kwaliteitszorg wordt beschreven in ons jaarlijks kwaliteitsverslag. Hier kan u het meest recente kwaliteitsverslag vinden. 't Pasrel kan rekenen op een 50-tal collega's die samenwerken om onze missie te verwezenlijken. De structuur van onze organisatie kan u vinden in ons organigram

"De diversiteit aan persoonlijkheden in ons team, onder de jongeren en de ouders zorgt ervoor dat ons werk boeiend blijft en we voortdurend op zoek gaan naar vernieuwing."

ALICE

32 jaar / individuele begeleider

Pedagogisch concept

Een gedetailleerde uitleg over onze manier van werken, vindt u hier.

 
 

Doorverwijzers

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).  Ouders, kinderen, leerkrachten en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Het CLB werkt vraag gestuurd: op vraag van de ouders of van de school. Een ouder kan altijd zelf om begeleiding vragen. Lees hier meer. 

​​​

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Het OCJ onderzoekt of het in verontrustende situaties noodzakelijk is om van vanuit de overheid hulp op te starten of verder te zetten (maatschappelijke noodzaak). Het OCJ kan beslissen om in te grijpen in de hulpverlening en indien nodig doorverwijzen naar de gerechtelijke jeugdhulp. Wanneer het OCJ besluit dat hulpverlening niet maatschappelijk noodzakelijk is, eindigt meteen ook zijn bevoegdheid. Voor meer informatie kan je hier terecht.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) worden gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het VK onderzoekt of het in een verontrustende situatie nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten. Hierbij wordt gesproken over maatschappelijke noodzaak. Er wordt van maatschappelijke noodzaak gesproken als de samenleving het nodig vindt om tussenbeide te komen, bv. als de hulpverlening niet goed loopt omdat een jongere of zijn ouders niet meer willen of kunnen meewerken. Voor meer informatie kan je hier terecht.

Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand

Gerechtelijke hulpverlening is jeugdhulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. Deze bepaalt welke hulpverlening aangewezen is en hoelang deze zal duren. Hij wordt daarin bijgestaan door de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand.

Men komt in de gedwongen hulpverlening terecht wanneer:

  • een minderjarige de wet overtreden heeft (strafbare feiten);

  • een minderjarige zich in een verontrustende leefsituatie bevindt én hulp op vrijwillige basis niet mogelijk is. De minderjarige kan dus te maken krijgen met gedwongen hulpverlening als hij geen strafbare feiten heeft gepleegd;

  • er zich een acute crisissituatie voordoet waarbij meteen moet worden ingegrepen. Dan treft de jeugdrechtbank hoogdringende maatregelen. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is.

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen en waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering. De CKG's bieden pedagogische begeleiding; ze worden erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en ze richten ons op gezinnen die aanvoelen dat de algemene adviezen die ze vinden niet volstaan om een probleem in de opvoeding op te lossen, maar waar de problemen ook nog niet van die aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen opgelost of verbeterd worden. Heel wat hulpaanbod zoals thuisbegeleiding, ambulante trainingen, ambulante en korte opvang kan door het CKG zelf ingeschakeld worden. Enkel voor residentiële opvang (lange duur) moet er ook een derde instantie (de intersectorale toegangspoort) zijn goedkeuring geven.

Voor meer informatie kan je terecht op www.ckg.be

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Het CAW behandelt elke vraag of bezorgdheid rond welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen... Problemen in het gezin, familie of de ruimere sociale omgeving… Het CAW helpt ook slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Het CAW probeert eerst de hulpvraag en de situatie te verhelderen. Vervolgens kunnen ze advies en informatie of kortdurende hulp geven (helpen bij administratie of andere praktische zaken, een aantal gesprekken om een knoop te ontwarren, ...). Indien nodig wijzen ze de weg naar andere diensten in het CAW of naar andere organisaties.

Voor meer informatie kan je terecht op www.caw.be

Voor meer informatie over het jeugdhulplandschap kan je terecht op jeugdhulp.be en Opgroeien