top of page

Missie 

 

Pasrel is een Brussels woord voor bruggetje. Samen met gezinnen in moeilijke leefsituaties zoeken we naar nieuw perspectief. We bieden kortdurende hulpverlening, die gezinnen in beweging wil brengen.

Basisfilosofie

’t Pasrel kijkt naar mensen en de wereld met volgende principes.

Anker 2
Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.47.27.png
Schermafbeelding 2022-07-26 om 00_edited.jpg
Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.47.38.png
Anker 3

VERBONDEN IN SYSTEMEN

Geloof in verbondenheid. Mensen maken deel uit van grotere systemen. Ons gedrag en ons denken kan dus niet enkel individueel bekeken worden, maar staat in wisselwerking met anderen en met het grotere geheel. Binnen relaties ontstaan patronen, die ondersteunend en helpend kunnen zijn, maar soms ook verstarren en niet meer passend zijn. Door onze blik te richten op hoe mensen verbonden zijn en zich verhouden tot hun omgeving, krijgen we meer zicht op gedrag, passende en niet meer passende patronen. We geloven dat je enkel controle hebt over wat je zelf doet, dat veranderingen bij jezelf anderen in jouw systeem ertoe kan aanzetten om ook hun gedrag aan te passen. We geloven niet dat problemen aan één persoon kunnen worden toegeschreven.

systemen

UNIEKE MENSEN

Geloof in verandering en groei. Mensen hebben altijd redenen om bepaald gedrag te stellen. Wanneer we die kunnen begrijpen, kunnen we de mens achter het gedrag zien. We geloven dat iedereen sterktes en competenties heeft. Door hier op in te zetten, komen we tot verandering en groei. Dit impliceert het respecteren van ieders mogelijkheden en beperkingen.
We geloven dat iedere mens en ieder systeem uniek is, onze identiteit wordt beïnvloed door veel verschillende factoren (levensgeschiedenis, gender, geslacht, klasse, leeftijd, beperking, levenservaring, kansen,...). Mensen maken deel uit van specifieke systemen en omstandigheden en verschillen dus van elkaar. We geloven in de positieve kracht van verschil. Waar verschillen samenkomen, kunnen mensen van elkaar leren en groeien.

unieke mensen

RECHT OP EIGEN KEUZES

Geloof in zelfbeschikking. Mensen zijn expert in hun eigen leven en hebben recht op eigen keuzes. Ze moeten steeds verantwoordelijk blijven voor de beslissingen die zij maken. Ieder moet zelf de richting van zijn leven kunnen bepalen, tenzij wanneer de rechten van anderen bedreigd worden. In dat geval moet de maatschappij optreden. Maar ook dan verliezen mensen niet het recht op mee te beslissen.

eigen keuzes

Visie

’t Pasrel heeft als ambities

HULP/HOOPVERLENING

We willen door middel van hulpverlening hoop en perspectief creëren. We geven mensen perspectief door kracht- en talentgericht te werken. Het streefdoel van onze hulpverlening is het maximaliseren van ontwikkelingskansen, al naar gelang ieders mogelijkheden en beperkingen. Van hulpverlening vinden we dat deze zo weinig mogelijk ingrijpend mag zijn in de levens van mensen, waarbij ze zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid blijven dragen.

We zetten verbinding en relatie als belangrijkste werkinstrument in. We stellen het proces van de hulpverlening centraal, niet enkel de uitkomst. We vinden een basishouding van openheid en respect belangrijk bij ieder die werkt in ‘t Pasrel. Als hulpverlener vertrekken we vanuit een houding van oprechte interesse in de ander, vanuit een niet-weten. Transparante communicatie en oog voor alle betrokken partijen zijn daarbij essentieel.

Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.47.44.png
Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.47.49.png
Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.47.54.png
Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.48.00.png
HULP HOOP
Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.47.49.png

BEELDVORMING ALS GEZAMENLIJK PROCES

We onderzoeken samen met gezinnen en hun ruimere context(en) hun situatie. We bekijken samen hoe ze relationeel verbonden zijn in hun systemen, welke patronen daar spelen en hoe er weer dynamiek kan komen zodat ze de situatie als meer zinvol kunnen ervaren. De beeldvorming moet hoop en perspectief bieden. Ze moet daarvoor participatief (dus samen) en toegankelijk (dus in mensentaal) zijn en zich richten op sterktes en kansen. De beeldvorming moet leiden tot een voorstel met bruikbare acties voor de gezinnen, hun netwerken en professionals. We gebruiken het woord ‘voorstel’ in plaats van advies omdat dat laatste een expertvisie impliceert, waarbij de hulpverlener beter dan het gezin schijnt te weten wat goed voor hen is.

Anker 1

MAATSCHAPPELIJKE ROL

We erkennen dat sommige maatschappelijke systemen, instellingen, normen en waarden ook zorgen voor uitsluiting. We streven naar gelijkheid, inclusie en sociale rechtvaardigheid en engageren ons om discriminatie en onrecht te bestrijden. We hebben daarbij oog voor de maatschappelijke dynamieken die tot uitsluiting leiden. We houden een kritische blik op de systemen van de (jeugd)hulpverlening, onze eigen rol daarin en we helpen professionelen om in hun rol en verantwoordelijkheid te blijven staan. Vanuit onze centrale positie in het jeugdhulpverleningslandschap signaleren we actief tendensen, bezorgdheden en onrecht. We geloven dat we enkel samen met anderen een kwalitatieve hulpverlening kunnen bieden, dus zetten sterk in op samenwerking.

Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.47.54.png

INNOVATIEVE EN ZORGZAME ORGANISATIE

Schermafbeelding 2022-07-26 om 00.48.00.png

We zijn een lerende organisatie, waarin dialoog centraal staat. We zijn bereid onszelf voortdurend in vraag te stellen. We gaan daarbij innovatief op zoek naar gepaste hulpverlening, afgestemd op de noden van de maatschappij en ingebed in een groter geheel van hulpverlening . We bieden een zorgzaam werkklimaat aan, waar mensen hun unieke zelf mogen zijn, met aandacht voor ieders  sterktes en talenten. We stimuleren autonomie en eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen), waarbij groeikansen geboden worden. We zoeken blijvend naar welke organisatiestructuur we nodig hebben om onze visie te kunnen realiseren.

Visie leefgroep

Geïnspireerd door onze visie hebben we een unieke kijk op onze leefgroepwerking. Lees meer in onze visietekst leefgroep.

bottom of page