Nieuws

't Pasrel gaat voor diversiteit en inclusie!  

Diversiteit is meer dan ooit een belangrijk thema. ’t Pasrel zet in op diversiteit en inclusie met een uitgebreid meerjarenplan. Het project ging in oktober 2020 van start in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering met als doel de diversiteit binnen de organisatie te bevorderen. In de eerste fase van ons meerjarenplan leggen we de focus op het thema interculturalisering. Dat heeft te maken met hoe we als organisatie omgaan met mensen met een migratie-achtergrond, zowel bij cliënten als bij het personeel. 

Diversiteit kenmerkt de doelgroep van ’t Pasrel en de nieuwe grootstedelijke realiteit. Als organisatie wensen we een weerspiegeling te zijn van de maatschappij en te vertrekken vanuit het feit dat superdiversiteit een kracht is. Voortvloeiend uit de superdiversiteit is er niet meer één algemeen geldend cultureel referentiekader en wordt zorg op maat nog belangrijker. ‘t Pasrel wil met dit project meer aandacht geven aan diversiteit met als doel structurele veranderingen op niveau van organisatie, personeel, cliënteel en aanbod. Lees hier onze visietekst diversiteit en welke strategieën we waarvoor gebruiken.

WhatsApp Image 2021-02-26 at 16.40.22 ko

Om het hele proces in goede banen te leiden werd een adviesgroep opgericht kort na de start van het project. De adviesgroep is samengesteld uit externe deskundige, een aantal stafleden en begeleiders die affiniteit hebben met het thema. De adviesgroep helpt het proces van interculturalisering te initiëren, op te volgen, en te verankeren. 

De doelstellingen in het meerjarenplan: 

  • Actief aan de slag gaat met een diversiteitsbeleid: ’t Pasrel wil werken aan een beleid en een visie die diversiteit erkent en omarmt. 

  • De totstandkoming van een taalbeleid: Wij streven ernaar om de taalbarrière te overbruggen en zetten in op kwaliteitsvol communicatie aan de hand van diverse communicatiestrategieën. Het is voor ons van belang dat zowel de begeleiders als de cliënten, elkaar goed begrijpen en zich genuanceerd kunnen uitdrukken. 

  • Ouderbetrokkenheid en – participatie verhogen: ’t Pasrel gelooft in ouderparticipatie en wenst dat ouders in de toekomst meer betrokken worden op verschillende beleidsdomeinen. Op verzoek van ’t Pasrel startte een groep studenten sociaal werk een praktijkgericht onderzoek naar hoe ouderbetrokkenheid en -participatie binnen de organisatie verhogen, met specifieke aandacht voor ouders met een migratie-achtergrond.

  • Inclusief beleid: ’t Pasrel wil gelijke kansen bieden en streven naar het creëren van een volledig inclusieve werkomgeving om zo bij te dragen tot een positieve verandering. 

  • Antiracisme: ’t Pasrel wenst zich te engageren tegen racisme en de strijd voeren voor maatschappelijke veranderingen. Mensenrechten en sociale rechtvaardigheid zijn onontbeerlijk. ’t Pasrel spreekt zich uit tegen haat en agressie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid.